Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Etyka i Zrównoważony Rozwój.


PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.
Podano wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej mające zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji - niezależnie od ich wielkości, lokalizacji i formy własności. Zdefiniowano 27 terminów. Przedstawiono koncepcje, zasady i praktyki odnoszące się do odpowiedzialności społecznej. Podano wytyczne dotyczące kluczowych obszarów i wdrażania odpowiedzialności społecznej w organizacji, identyfikowania interesariuszy oraz komunikowania zobowiązań, osiągnięć i innych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną.

PN-ISO 20400:2018-12 Zrównoważone zakupy. Wytyczne.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla organizacji, niezależne od rodzaju ich działalności lub ich wielkości, dotyczące integrowania zrównoważonego rozwoju z zakupami, zgodnie z opisem w ISO 26000. Jest on przeznaczony dla interesariuszy zaangażowanych w podejmowanie decyzji zakupowych i procesy zakupów lub stron, na które takie decyzje i procesy mają wpływ.

PN-EN ISO 41001:2018-08 Facility Management.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dla systemu zarządzania Facility Management (FM) w organizacji, która: a) chce wykazać skuteczną i wydajną realizację Facility Management, które wspiera cele organizacji zamawiającej; b) ma na celu konsekwentne zaspokajanie potrzeb i mających zastosowanie wymagań zainteresowanych stron; c) ma na celu bycie zrównoważonym w globalnie konkurencyjnym środowisku biznesowym.

PN-ISO 37101:2017-03 Zrównoważony rozwój społeczny (Miasta).
W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono wymagania dla system zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności, w tym miast, wykorzystując holistyczne podejście, mając na uwadze zapewnienie spójności z polityką zrównoważonego rozwoju społeczności.

PN-EN 12973:2002 Zarządzanie wartością.
Celem normy jest przedstawienie, zdefiniowanie i wyjaśnienie zarządzania wartością (VM) oraz wprowadzenie podstawowych koncepcji dotyczących metod i narzędzi powszechnie stosowanych podczas jej zastosowania.

ISO 20121:2012 Systemy zrównoważonego zarządzania wydarzeniami. Wymagania z wytycznymi dotyczącymi użytkowania.
ISO 20121: 2012 określa wymagania dla systemu zrównoważonego zarządzania wydarzeniami dla każdego rodzaju zdarzenia lub działania związanego ze zdarzeniem oraz zawiera wytyczne dotyczące zgodności z tymi wymaganiami. ISO 20121: 2012 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce: ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i ulepszać system zrównoważonego zarządzania wydarzeniami; zapewniać zgodność z ustaloną polityką zrównoważonego rozwoju; wykazać dobrowolną zgodność z ISO 20121: 2012.