Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Edukacja


ISO 21001:2018 Organizacje edukacyjne. Systemy zarządzania dla organizacji edukacyjnych. Wymagania i wytyczne.
ISO 21001: 2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania dla organizacji edukacyjnych (EOMS), gdy taka organizacja: a) musi wykazać zdolność do wspierania nabywania i rozwoju kompetencji poprzez nauczanie, uczenie się lub badania; b) ma na celu zwiększenie zadowolenia osób uczących się, innych beneficjentów i personelu poprzez skuteczne stosowanie EOMS, w tym procesów doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami uczących się i innych beneficjentów. Wszystkie wymagania normy ISO 21001: 2018 mają charakter ogólny i mają na celu zastosowanie do każdej organizacji, która stosuje program nauczania w celu wspierania rozwoju kompetencji poprzez nauczanie, uczenie się lub badania, niezależnie od rodzaju, wielkości lub metody realizacji. ISO 21001: 2018 można zastosować do organizacji edukacyjnych w większych organizacjach, których podstawową działalnością nie jest edukacja, takich jak działy szkolenia zawodowego.

ISO 29991:2014 Usługi nauki języków poza formalną edukacją - Wymagania.
ISO 29991: 2014 określa wymagania dotyczące usług uczenia się języków poza kształceniem formalnym. Obejmują one wszelkie usługi uczenia się języków skierowane do samych osób uczących się języka, a także do zainteresowanych stron, które nabywają usługi na rzecz osób uczących się. Kluczowymi cechami każdej takiej usługi jest to, że cele uczenia się są zdefiniowane i ocenione, i że obejmuje interakcję z uczniem. Instrukcja może być dostarczana osobiście lub za pośrednictwem technologii lub może być połączeniem obu.

ISO 29993:2017 zastępuje ISO 21001:2010 Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym - Wymagania.
Wymagania dla dostawcy usług edukacyjnych zawarte w ISO 21001: 2010 są omówione w tym dokumencie. Elementy systemu zarządzania organizacji edukacyjnej zawarte w ISO 21001: 2010 są omówione w ISO 21001. ISO 29993: 2017 określa wymagania dotyczące usług edukacyjnych poza kształceniem formalnym, w tym wszystkich rodzajów uczenia się przez całe życie (np. Szkolenia zawodowe i szkolenia wewnątrzzakładowe, zlecane na zewnątrz lub na miejscu). Obejmują one wszelkie usługi edukacyjne świadczone przez dostawcę usług edukacyjnych (LSP), które są skierowane do samych osób uczących się, a także do sponsorów, którzy nabywają usługi w imieniu osób uczących się. Kluczowymi cechami tego rodzaju usług jest to, że cele uczenia się są określone, a usługi są oceniane, i że wymagają interakcji z uczniem. Uczenie się może odbywać się osobiście, za pośrednictwem technologii lub połączenia obu. W przypadkach, gdy dostawca usług edukacyjnych jest częścią organizacji, która oprócz usług edukacyjnych dostarcza produkty (tj. Towary i usługi), ISO 29993: 2017 ma zastosowanie tylko do usług edukacyjnych. ISO 29993: 2017 nie jest skierowany do szkół, szkół wyższych i uniwersytetów świadczących usługi edukacyjne w ramach formalnego systemu edukacji, ale może być dla nich przydatny jako narzędzie do refleksji i samooceny.

ISO/CD 29994 Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym - dodatkowe wymagania dotyczące kształcenia na odległość.
Norma w opracowaniu

ISO 29992:2018 Ocena wyników usług uczenia się - Wytyczne.
Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące planowania, rozwoju, wdrażania i przeglądu ocen wyników [wiedza, kompetencje, wydajność] usług edukacyjnych. Jest przeznaczony do użytku przez organizacje świadczące usługi edukacyjne oraz organizacje wybierające, wykorzystujące lub opracowujące oceny. Niniejszy dokument ma zastosowanie do opracowywania i wykorzystywania ocen do pomiaru wyników poszczególnych uczniów oraz do wykorzystywania ocen do określania postępów ucznia. Dokument nie dotyczy bezpośredniej oceny programów nauczania ani oceny dostawców usług edukacyjnych. Nie obejmuje to również wymagań technologicznych dotyczących dostarczania ocen.

ISO/CD 29995 Usługi edukacyjne - Terminologia.
Norma w opracowaniu

PN-EN 14804:2007 Organizatorzy wyjazdowych kursów językowych - Wymagania.
Ustalono wymagania dotyczące organizatorów wyjazdowych kursów językowych w formie wycieczki, łącznie ze szkołami, organizatorami turystyki i agentami. W szczególności ustalono poziomy jakości usługi odnośnie do nauczania opartego na nauce języka obcego za granicą i wszelkich związanych z tym usług, łącznie z zakwaterowaniem, programem spędzania czasu wolnego i usługami podróży, które mogą stanowić element programu nauki.