Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Etyka i Zrównoważony Rozwój.


PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.
Podano wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej mające zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji - niezależnie od ich wielkości, lokalizacji i formy własności. Zdefiniowano 27 terminów. Przedstawiono koncepcje, zasady i praktyki odnoszące się do odpowiedzialności społecznej. Podano wytyczne dotyczące kluczowych obszarów i wdrażania odpowiedzialności społecznej w organizacji, identyfikowania interesariuszy oraz komunikowania zobowiązań, osiągnięć i innych informacji związanych z odpowiedzialnością społeczną.

PN-ISO 20400:2018-12 Zrównoważone zakupy. Wytyczne.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla organizacji, niezależne od rodzaju ich działalności lub ich wielkości, dotyczące integrowania zrównoważonego rozwoju z zakupami, zgodnie z opisem w ISO 26000. Jest on przeznaczony dla interesariuszy zaangażowanych w podejmowanie decyzji zakupowych i procesy zakupów lub stron, na które takie decyzje i procesy mają wpływ.

PN-EN ISO 41001:2018-08 Facility Management.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dla systemu zarządzania Facility Management (FM) w organizacji, która: a) chce wykazać skuteczną i wydajną realizację Facility Management, które wspiera cele organizacji zamawiającej; b) ma na celu konsekwentne zaspokajanie potrzeb i mających zastosowanie wymagań zainteresowanych stron; c) ma na celu bycie zrównoważonym w globalnie konkurencyjnym środowisku biznesowym.

PN-ISO 37101:2017-03 Zrównoważony rozwój społeczny (Miasta).
W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono wymagania dla system zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności, w tym miast, wykorzystując holistyczne podejście, mając na uwadze zapewnienie spójności z polityką zrównoważonego rozwoju społeczności.

PN-EN 12973:2020-06 Zarządzanie wartością.
Celem niniejszego dokumentu jest: a) wskazywanie i przekazywanie liderom, menadżerom oraz zespołom idei planowania wdrażania Zarządzania Wartością oraz efektywnego stosowania metod Zarządzania Wartością; b) pomoc organizacjom poprawiać wydajność, produktywność, opłacalność i efektywność; c) przypisanie Zarządzanie Wartością szczeblowi zarządczemu; d) wspomaganie ludzi we wzmacnianiu kultury wartości; e) dawanie wskazówek do wzmacniania Zarządzania Wartością i metod Zarządzania Wartością na rożnych szczeblach wewnątrz organizacji; f) identyfikowanie warunków efektywnego Zarządzania Wartością; g) dawanie wskazówek do decydowania bazującego na wartości; h) stymulowanie i wspomaganie innowacji, oraz i) ustanawianie podstawy do rozwoju procedur szkolących i certyfikujących indywidualne kompetencje z zakresu Zarządzania Wartością. Na Rysunku 1 przedstawiono przewidywaną organizację dokumentów odnoszących się do obszaru Zarządzania Wartością oraz norm dostępnych na poziomie CEN dla wszystkich użytkowników niniejszego dokumentu. System certyfikacji osobistej kompetencji zawodowej jest utrzymywany przez National Value Associations in Europe. Kwalifikacja „Professional in Value Management” (PVM) jest uznawana w Europie przez National Value Associations jako wskaźnik kompetencji. Ta kwalifikacja jest także uznawana w innych krajach poza Europą.

ISO 20121:2012 Systemy zrównoważonego zarządzania wydarzeniami. Wymagania z wytycznymi dotyczącymi użytkowania.
ISO 20121: 2012 określa wymagania dla systemu zrównoważonego zarządzania wydarzeniami dla każdego rodzaju zdarzenia lub działania związanego ze zdarzeniem oraz zawiera wytyczne dotyczące zgodności z tymi wymaganiami. ISO 20121: 2012 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce: ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i ulepszać system zrównoważonego zarządzania wydarzeniami; zapewniać zgodność z ustaloną polityką zrównoważonego rozwoju; wykazać dobrowolną zgodność z ISO 20121: 2012.