Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Finanse, Biznes i Ryzyko.


PN-EN 15733:2010 Wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami. Niniejsza Norma Europejska dotyczy usług świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz konsumentów. Należy stwierdzić, że w wielu krajach istnieją przepisy prawne dotyczące pośredników w obrocie nieruchomościami i powinny być wzięte pod uwagę. Niezbędnym jest, aby pośrednicy w obrocie nieruchomościami przestrzegali wszystkich istotnych europejskich i krajowych przepisów, które ich dotyczą. W przypadku sprzeczności wymagań pomiędzy przepisami europejskimi lub krajowymi a niniejszą Normą Europejską, pierwszeństwo przysługuje przepisom. Wymagania Normy Europejskiej stosuje się do wszystkich świadczonych usług, w tym także świadczonych drogą elektroniczną i poprzez Internet.

ISO 22222:2005 Wymagania dla osobistych doradców finansowych i kredytowych.
ISO 22222: 2005 definiuje proces osobistego planowania finansowego i określa etyczne zachowanie, kompetencje i wymagania dotyczące osobistych planistów finansowych. Ma zastosowanie do wszystkich osobistych doradców finansowych, niezależnie od ich statusu zatrudnienia. Opisuje i odnosi się do różnych metod oceny zgodności oraz określa wymagania mające zastosowanie do każdej z nich.

ISO 20245:2017 Trans-graniczny handel towarami używanymi.
ISO 20245: 2017 ustanawia minimalne kryteria kontroli dla towarów używanych, które są przedmiotem handlu, sprzedaży, darowizny lub wymiany między krajami. Norma ISO 20245: 2017 ma na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, w którym towary używane wchodzą w interakcje, gdy są używane przez konsumentów. ISO 20245: 2017 ma zastosowanie do towarów używanych, które są wysyłane przez co najmniej jedną granicę międzynarodową, a zamierzonym użytkownikiem końcowym jest konsument. ISO 20245: 2017 nie ma zastosowania do towarów, które są regenerowane, przebudowywane lub odnawiane.

ISO 22059 Wytyczne dotyczące gwarancji konsumenckich.
Ten dokument określa formę i treść gwarancji / gwarancji, które producent i / lub dostawca mogą wykorzystać, aby spełnić uzasadnione oczekiwania konsumentów dotyczące produktów. Niniejszy dokument dotyczy transakcji między przedsiębiorstwami a konsumentami nowych i używanych produktów, w tym transakcji online.

PN-ISO 55001:2017-08 Zarządzanie aktywami.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania aktywami w kontekście organizacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa może być stosowana do wszelkich rodzajów aktywów oraz przez organizacje różnego rodzaju i wielkości.

PN-EN 62198:2014-07 Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia.
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano zasady i ogólne wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i niepewnością przedsięwzięcia. W szczególności, przedstawiono systematyczne podejście do zarządzania ryzykiem na podstawie ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne. Podano wytyczne dotyczące zasad zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia, struktury i wymagań organizacyjnych we wdrażaniu zarządzania ryzykiem oraz procesu realizacji efektywnego zarządzania ryzykiem.

PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne
W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem, na które narażone są organizacje. Zastosowanie tych wytycznych można dostosować do każdej organizacji i jej kontekstu. W niniejszym dokumencie podano wspólne podejście do zarządzania każdym rodzajem ryzyka i nie jest ono ograniczone do specyficznej branży lub sektora. Niniejszy dokument może być wykorzystywany przez całe życie organizacji i można go stosować do każdej działalności, w tym podejmowania decyzji na wszystkich poziomach.

PN-EN IEC 31010:2020-01 Zarządzanie ryzykiem. Techniki oceny ryzyka.
W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono wskazówki dotyczące wyboru i zastosowania technik oceny ryzyka w różnych sytuacjach. Te techniki stosowane są w celu ułatwienia podejmowania decyzji w przypadku niepewności, dostarczania informacji o poszczególnych ryzykach oraz jako część procesu zarządzania ryzykiem. Dokument zawiera podsumowanie szeregu technik wraz z odniesieniami do innych dokumentów, w których te techniki opisano bardziej szczegółowo.

PN-ISO 19600:2019-03 Systemy zarządzania zgodnością.
Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera wytyczne dotyczące ustanawiania, opracowywania, wdrażania, oceny, utrzymywania oraz doskonalenia skutecznego i elastycznego systemu zarządzania zgodnością w organizacji. Wytyczne dotyczące systemów zarządzania zgodnością mają zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji. Zakres stosowania wytycznych jest uzależniony od wielkości, struktury, charakteru i złożoności organizacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa opiera się na zasadach dobrego zarządzania, proporcjonalności, przejrzystości i zrównoważenia.

ISO/DIS 37301 Systemy zarządzania zgodnością. Wymagania z wytycznymi dotyczącymi użytkowania.
Brak opisu.

PN-ISO 37001:2017-05 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.
W niniejszym dokumencie określono wymagania i przedstawiono wytyczne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania, przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. W niniejszym dokumencie uwzględniono następujące kwestie dotyczące działań organizacji: - korupcja w sektorach: publicznym, prywatnym oraz non-profit; - korumpowanie przez organizację; - korumpowanie przez personel organizacji działający w imieniu organizacji lub na jej korzyść; - korumpowanie przez partnerów biznesowych organizacji działających w imieniu organizacji lub na jej korzyść; - korumpowanie organizacji; - korumpowanie personelu organizacji w związku z działaniami organizacji; - korumpowanie partnerów biznesowych organizacji w związku z działaniami organizacji; - korumpowanie bezpośrednie i pośrednie (np. łapówka oferowana lub przyjmowana bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej).

ISO/CD 37002 Systemy zarządzania informowaniem o nieprawidłowościach.
Brak opisu.

ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i stabilność. Systemy zarządzania ciągłością działania.
Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące wdrożenia, utrzymania i udoskonalenia systemu zarządzania w celu ochrony, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakłóceń, przygotowania się na nie, reagowania na nie i powrotu do normy po wystąpieniu. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich typów i rozmiarów organizacji, które: a) chcą wdrażać, utrzymywać i ulepszać BCMS; b) dążyć do zapewnienia zgodności z ustaloną polityką ciągłości działania; c) muszą być w stanie nadal dostarczać produkty i usługi z dopuszczalną, z góry określoną przepustowością podczas zakłócenia; d) starają się zwiększyć swoją odporność poprzez skuteczne stosowanie BCMS. Tego dokumentu można użyć do oceny zdolności organizacji do spełnienia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania.

ISO 44001:2017 Wspólne systemy zarządzania relacjami biznesowymi.
ISO 44001: 2017 określa wymagania dotyczące skutecznej identyfikacji, rozwoju i zarządzania współpracującymi relacjami biznesowymi w ramach organizacji lub między nimi. ISO 44001: 2017 ma zastosowanie do prywatnych i publicznych organizacji każdej wielkości, od dużych międzynarodowych korporacji i organizacji rządowych, po organizacje non-profit i mikroprzedsiębiorstwa / małe firmy. Stosowanie ISO 44001: 2017 może odbywać się na kilku różnych poziomach, np Pojedyncza aplikacja (w tym jednostka operacyjna, dział operacyjny, pojedynczy projekt lub program, fuzje i przejęcia); Indywidualne relacje (w tym relacje jeden do jednego, sojusz, partnerstwo, klienci biznesowi, wspólne przedsięwzięcie); Wiele zidentyfikowanych relacji (w tym wiele sojuszy partnerskich, konsorcja, wspólne przedsięwzięcia, sieci, rozszerzone ustalenia dotyczące przedsiębiorstw i kompleksowe łańcuchy dostaw); Pełna aplikacja obejmująca całą organizację dla wszystkich zidentyfikowanych typów relacji.

ISO 56002:2019 Zarządzanie innowacjami.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania innowacjami do stosowania we wszystkich ustanowionych organizacjach. Ma zastosowanie do: a) organizacje dążące do trwałego sukcesu poprzez rozwijanie i demonstrowanie zdolności do skutecznego zarządzania działaniami innowacyjnymi w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów; b) użytkownicy, klienci i inne zainteresowane strony, szukający zaufania do możliwości innowacyjnych organizacji; c) organizacje i zainteresowane strony starające się poprawić komunikację poprzez wspólne zrozumienie tego, co stanowi system zarządzania innowacjami; d) organizatorzy szkoleń, oceny lub doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami i systemów zarządzania innowacjami; e) decydenci polityczni, dążący do większej skuteczności programów wsparcia ukierunkowanych na zdolności innowacyjne i konkurencyjność organizacji oraz rozwój społeczeństwa.

ISO 30401:2018 Systemy zarządzania wiedzą.
Niniejszy dokument określa wymagania i zawiera wytyczne dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania, przeglądu i ulepszania skutecznego systemu zarządzania do zarządzania wiedzą w organizacjach.

ISO 30408:2016 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wytyczne dotyczące zarządzania ludźmi.
ISO 30408: 2016 zawiera wytyczne dotyczące narzędzi, procesów i praktyk, które należy wprowadzić w celu ustanowienia, utrzymania i ciągłego doskonalenia skutecznego zarządzania ludźmi w organizacjach. ISO 30408:2016 nie dotyczy relacji ze związkami zawodowymi lub innymi organami przedstawicielskimi.