Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Podstawowe Systemy Zarządzania


PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać środowiskowe efekty swojej działalności. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania przez organizację zamierzającą zarządzać swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, który wspiera środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju.

PN-EN ISO 14004:2016-04 Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia.
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne dla organizacji dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia opartego na solidnych podstawach, wiarygodnego i niezawodnego systemu zarządzania środowiskowego. Wytyczne te są przeznaczone dla organizacji starającej się zarządzać swoją odpowiedzialnością środowiskową w sposób systematyczny, który ma udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju.

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.
Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji. Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje również wymagania dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowanych do potrzeb organizacji.

PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
Podano ogólne wytyczne dotyczące postępowania przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka. Przedstawiono zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny ryzyka zawodowego.

PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i podano wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także przez proaktywną poprawę efektów działania w zakresie BHP.

PN-EN ISO 22000:2018-08 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) w celu umożliwienia organizacji, która jest bezpośrednio lub pośrednio włączona w łańcuch żywieniowy: a) zaplanowania, wdrożenia, stosowania, utrzymywania i aktualizowania FSMS dostarczającego wyroby i usługi, które są bezpieczne zgodnie z ich przeznaczeniem; b) wykazania zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności; c) szacowania i oceny wspólnie uzgodnionych wymagań bezpieczeństwa żywności dla klientów i wykazanie zgodności z nimi; d) skutecznego komunikowania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności zainteresowanym stronom w łańcuchu żywnościowym; e) zapewnienia spełnienia zadeklarowanej własnej polityki bezpieczeństwa żywności; f) wykazania tej zgodności odpowiednim zainteresowanym stronom; g) dążenia do certyfikacji lub rejestracji FSMS przez organizację zewnętrzną, względnie dokonanie samooceny lub zadeklarowanie zgodności systemu z niniejszym dokumentem.

ISO 22005:2007 Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywnościowym. Ogólne zasady i podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wdrażania systemu .
ISO 22005: 2007 podaje zasady i określa podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wdrażania systemu śledzenia pasz i żywności. Może być stosowany przez organizację działającą na dowolnym etapie łańcucha paszowego i żywnościowego. System identyfikowalności jest narzędziem technicznym, które pomaga organizacji w osiągnięciu wyznaczonych celów i ma zastosowanie, gdy jest to konieczne do ustalenia historii lub lokalizacji produktu lub jego odpowiednich komponentów.