Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Turystyka


ISO 21101:2014 Turystyka przygodowa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem. Wymagania
ISO 21101:2014 określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem dla dostawców działalności związanej z turystyką przygodową. Dostawca może zastosować ISO 21101:2014 w następujących przypadkach: w celu zwiększenia bezpieczeństwa; spełnić oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa uczestników i personelu; wykazać bezpieczną praktykę; w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi.

ISO 21103:2014 Turystyka przygodowa. Informacje dla uczestników
ISO 21103:2014 określa minimalne wymagania dotyczące informacji, które należy przekazywać uczestnikom przed, podczas i po aktywności związanej z turystyką przygodową.

ISO/TR 21102:2013 Turystyka przygodowa. Liderzy. Kompetencje personalne
ISO/TR 21102:2013 wskazuje, co rynek zwykle uznaje za pożądane kompetencje i powiązane oczekiwane wyniki kompetencji liderów działalności związanej z turystyką przygodową, wspólne dla każdej działalności związanej z turystyką przygodową.

ISO 20611:2018 Turystyka przygodowa. Dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wymagania i zalecenia.
Niniejszy dokument zawiera wymagania i zalecenia dla podmiotów prowadzących działalność związaną z turystyką przygodową na temat dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju (aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne) w zakresie działalności związanej z turystyką przygodową.

ISO 13009:2015 Wymagania i zalecenia dotyczące funkcjonowania plaż.
ISO 13009: 2015 określa ogólne wymagania i zalecenia dla właścicieli/zarządców plaż, którzy oferują usługi turystyczne i wypoczynkowe. Zawiera wskazówki zarówno dla operatorów plaż, jak i dla użytkowników, dotyczące zapewnienia zrównoważonego zarządzania i planowania, posiadania plaży, zrównoważonej infrastruktury i potrzeb w zakresie świadczenia usług, w tym bezpieczeństwa na plaży, informacji i komunikacji, czyszczenia i usuwania odpadów.

ISO 13810:2015 Turystyka przemysłowa - Świadczenie usług
ISO 13810:2015 ustanawia ogólne wymagania dotyczące turystyki przemysłowej oferowane przez usługodawców zamierzających przekazywać wiedzę o działalności produkcyjnej, naukowej i technicznej, zarówno obecnej, jak i przeszłej, w oparciu o procesy, know-how, produkty lub usługi. Wymagania normy ISO 13810:2015 mają zastosowanie do wszystkich usług turystyki przemysłowej (wizyty i dodatkowa oferta np. zakwaterowanie i wyżywienie), związanych z działającym przemysłem, dziedzictwem przemysłowym lub ich kombinacją.

ISO 14785:2014 Biura informacji turystycznej i usługi recepcyjne - Wymagania
ISO 14785:2014 ustanawia minimalne wymagania jakościowe dla usług świadczonych przez biura informacji turystycznej dowolnego rodzaju i wielkości, zarówno publiczne, jak i prywatne, w celu spełnienia oczekiwań odwiedzających.

ISO 18065:2015 Turystyka i usługi powiązane. Usługi turystyczne świadczone przez władze obszarów chronionych przyrody - Wymagania
ISO 18065:2015 ustanawia wymagania dotyczące usług turystycznych, przy priorytetowym traktowaniu celów ochrony przyrody.

ISO/DIS 21902 Turystyka i usługi powiązane. Turystyka dostępna dla wszystkich. Wymagania i zalecenia.
Brak opisu.

ISO/DIS 22525 Turystyka i usługi powiązane. Turystyka medyczna. Wymagania.
Brak opisu.