Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 i normy powiązane.


PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarządzanie jakością. Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu.
W niniejszym dokumencie podano wytyczne zwiększenia zdolności organizacji do osiągnięcia trwałego sukcesu. Wytyczne te są spójne z zasadami zarządzania jakością podanymi w ISO 9000:2015 i zawierają narzędzie samooceny do przeglądu stopnia przyjęcia przez organizację koncepcji normy ISO 9004.

PN-ISO 10001:2020-06 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania.
Podano wytyczne dotyczące planowania, projektowania, rozwoju, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia kodeksu postępowania dotyczącego zadowolenia klienta. Uwzględniono kodeksy odnoszące się do wyrobów, zawierających deklaracje składane klientom przez organizację, które dotyczą jej zachowania. Przedstawiono uproszczone przykłady elementów kodeksu dla różnych organizacji.

PN-ISO 10002:2020-07 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach.
Podano wytyczne dotyczące procesu postępowania z reklamacjami związanymi z wyrobami organizacji, łącznie z planowaniem, projektowaniem, funkcjonowaniem, utrzymaniem i doskonaleniem.

PN-ISO 10003:2020-07 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji.
Podano wytyczne dla organizacji dotyczące planowania, projektowania, rozwoju, funkcjonowania, utrzymywania i doskonalenia skutecznego i efektywnego procesu rozstrzygania sporów w odniesieniu do reklamacji, które nie zostały rozwiązane przez organizację.

PN-ISO 10004:2020-07 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące monitorowania i pomiaru.
Ten dokument zawiera wytyczne dotyczące definiowania i wdrażania procesów monitorowania i pomiaru zadowolenia klientów oraz koncentruje się na klientach spoza organizacji.

PN-ISO 10005:2020-06 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości.
Podano wytyczne dotyczące opracowania, przeglądu, akceptacji, stosowania i nowelizacji planów jakości. Ma zastosowanie do planów jakości dotyczących procesu, wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy, każdej kategorii wyrobu (przedmiot materialny, wytwór intelektualny, materiały przetworzone i usługi) oraz każdego sektora przemysłu. Koncentruje się przede wszystkim na realizacji wyrobu i nie jest przewodnikiem do planowania organizacyjnego systemu zarządzania jakością.

PN-ISO 10006:2018-05 Zarządzanie jakością. Wytyczne zarządzania jakością w projektach.
W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące zastosowania zarządzania jakością w projektach. Ma zastosowanie do organizacji prowadzących projekty o różnym stopniu złożoności, małych lub dużych, o krótkim lub długim czasie trwania, które są indywidualnymi projektami lub stanowią część programu lub pakietu projektów, w różnych środowiskach i bez względu na rodzaj wyrobu/usługi lub proces, z zamiarem zadowolenia stron zainteresowanych projektem poprzez wprowadzenie zarządzania jakością w projektach. Może to wymagać dostosowania wytycznych do konkretnego projektu. Niniejszy dokument nie jest przewodnikiem dotyczącym zarządzania projektami. W niniejszym dokumencie przedstawiono wytyczne dotyczące jakości w procesach zarządzania projektami. Wytyczne dotyczące zarządzania projektami i powiązanymi procesami są zawarte w ISO 21500.

ISO 21500:2012 Wytyczne zarządzania projektami.
ISO 21500 zostało opracowane, w celu zapewnienia wskazówek na temat koncepcji i procesów zarządzania projektami w celu wdrożenia procesów i najlepszych praktyk w celu poprawy wydajności zarządzania projektami. [6] Chociaż standard opisuje ważne koncepcje i procesy zarządzania projektami, nie zawiera szczegółowych wytycznych, a ogólne tematy zarządzania są ograniczone do odpowiednich aspektów zarządzania projektami.

PN-ISO 10007:2018-05. Zarządzanie jakością. Wytyczne zarządzania konfiguracją.
W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące zastosowania zarządzania konfiguracją w organizacji. Ma on zastosowanie do wspomagania wyrobów i usług, od koncepcji do likwidacji.

ISO 10008:2013 Zarządzanie jakością. Zadowolenie klienta. Wytyczne dotyczące transakcji handlu elektronicznego między przedsiębiorcami a konsumentami.
ISO 10008:2013 zawiera wytyczne dotyczące planowania, projektowania, opracowywania, wdrażania, utrzymywania i ulepszania skutecznego i wydajnego systemu transakcji handlu elektronicznego między przedsiębiorcą a konsumentem (B2C ECT) w organizacji. ISO 10008:2013 ma na celu umożliwienie organizacjom ustanowienia uczciwego, skutecznego, wydajnego, przejrzystego i bezpiecznego systemu ECT B2C, aby zwiększyć zaufanie konsumentów do ECT B2C i zwiększyć zadowolenie konsumentów.

ISO 10012:2003 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i urządzeń pomiarowych.
ISO 10012:2003 określa wymagania ogólne i zawiera wytyczne dotyczące zarządzania procesami pomiarowymi oraz potwierdzenia metrologicznego sprzętu pomiarowego używanego do wspierania i wykazywania zgodności z wymaganiami metrologicznymi. Określa wymagania dotyczące zarządzania jakością w systemie zarządzania pomiarami, który może być wykorzystywany przez organizację wykonującą pomiary w ramach ogólnego systemu zarządzania, oraz w celu zapewnienia spełnienia wymagań metrologicznych.

PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.
Podano wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych dzięki zastosowaniu zasad zarządzania jakością wg ISO 9000.

PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia.
Podano wytyczne, które mogą pomóc organizacji w identyfikowaniu i analizowaniu potrzeb dotyczących szkolenia, w projektowaniu i planowaniu szkolenia, zapewnieniu realizacji szkolenia, ocenie wyników szkolenia oraz monitorowaniu i doskonaleniu procesu szkolenia, tak aby cele organizacji zostały osiągnięte. Położono nacisk na wpływ szkolenia na ciągłe doskonalenie.

ISO/CD 10017 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące technik statystycznych dla ISO 9001.
W opracowaniu

ISO 10018:2012 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące zaangażowania i kompetencji ludzi.
ISO 10018:2012 zawiera wskazówki dotyczące angażowania ludzi w system zarządzania jakością organizacji oraz zwiększania ich zaangażowania i kompetencji w tym systemie.

PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług.
Podano wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług. Norma jest przeznaczona do wspomagania organizacji podczas wybierania konsultanta systemu zarządzania jakością. Podano w niej wytyczne dotyczące procesu oceny kompetencji konsultanta systemu zarządzania jakością i zdobycia zaufania co do tego, że potrzeby i oczekiwania organizacji w stosunku do usług konsultanta będą spełnione.

ISO/TS 54001:2019 Systemy zarządzania jakością. Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001: 2015 dla organizacji wyborczych, na wszystkich szczeblach administracji.
Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dla systemu zarządzania jakością, gdy organizacja: a) musi wykazać zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klienta i obowiązujące wymogi ustawowe i wykonawcze, oraz b) ma na celu zwiększenie zadowolenia klienta poprzez skuteczne stosowanie systemu, w tym procesy doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z klientem oraz mających zastosowanie wymagań ustawowych i wykonawczych. Ten dokument określa wymagania dla systemu zarządzania jakością, w którym organizacja wyborcza: - musi wykazać się zdolnością do zarządzania wyborami w głosowaniu tajnym, aby zapewnić wiarygodne, przejrzyste, bezpłatne i uczciwe wyniki zgodne z wymogami wyborczymi; - w ramach ustanowionych ram prawnych ma na celu zwiększenie zaufania obywateli, kandydatów, organizacji politycznych i innych zainteresowanych stron wyborczych poprzez skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością w wyborach, w tym procesów ciągłego doskonalenia. UWAGA W tym dokumencie termin "produkt" odnosi się tylko do służby wyborczej świadczonej przez organ wyborczy. Niniejszy dokument dotyczy okresu wyborczego, w tym działań lub procesów przedwyborczych i powyborczych. Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich organów wyborczych uczestniczących w dowolnym aspekcie procesu wyborczego, bez względu na to, czy są to organizacje stałe, czy organizacje tymczasowe utworzone w celu wsparcia określonego okresu wyborczego.