Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Usługi Różne


PN-EN 17169:2020-06 Tatuowanie. Zasady bezpiecznego i higienicznego wykonania tatuażu
W niniejszym dokumencie określono wymagania w zakresie higieny przed wykonywaniem tatuażu, w trakcie oraz po zabiegu. Podano wytyczne dla tatuażystów i zasady postępowania z klientami oraz relacji z organami państwowymi. Podano wytyczne dotyczące poprawnych procedur, które należy stosować, aby zapewnić optymalną ochronę klienta, tatuażysty i innych osób w studiu tatuażu.

ISO 18788:2015 System zarządzania prywatnymi operacjami bezpieczeństwa (ochrona mienia i osób). Wymagania wraz z instrukcją użytkowania.
ISO 18788: 2015 zapewnia ramy dla ustanawiania, wdrażania, obsługi, monitorowania, przeglądu, utrzymywania i ulepszania zarządzania operacjami bezpieczeństwa. Zapewnia zasady i wymagania dla systemu zarządzania operacjami bezpieczeństwa (SOMS). ISO 18788: 2015 zapewnia ramy zarządzania biznesem i ryzykiem dla organizacji prowadzących lub zlecających operacje bezpieczeństwa oraz powiązane działania i funkcje, jednocześnie wykazując: a) przeprowadzanie profesjonalnych operacji bezpieczeństwa w celu spełnienia wymagań klientów i innych zainteresowanych stron; b) odpowiedzialność za prawo i poszanowanie praw człowieka; c) zgodność z dobrowolnymi zobowiązaniami, do których się zobowiązuje. ISO 18788: 2015 ma zastosowanie do każdej organizacji, która musi: a) ustanawiać, wdrażać, utrzymywać i ulepszać SOMS; b) ocenia zgodność z ustaloną polityką zarządzania operacjami bezpieczeństwa; c) wykazać swoją zdolność do konsekwentnego świadczenia usług, które spełniają potrzeby klientów i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami praw człowieka.

PN-EN 15017:2020-01 Usługi pogrzebowe. Wymagania
W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dotyczące świadczenia usług pogrzebowych uwzględniające edukację, transport, obiekty, usługi doradcze oraz opiekę nad zmarłymi zarówno w zakresie usług związanych z grzebaniem zwłok jak i usług kremacyjnych. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zakładów pogrzebowych, domów pogrzebowych oraz usług związanych z pogrzebem świadczonych na cmentarzach i w spopielarniach zwłok, a także osoby (osób) świadczącej(-ych) wszelkiego rodzaju usługi pogrzebowe. Niniejszy dokument nie dotyczy wymagań technicznych związanych z określonymi wyrobami. W niniejszym dokumencie nie podano wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

PN-EN 12522-1:2002 Przeprowadzki. Przewóz mebli dla osób fizycznych. Część 1: Wymagania dotyczące realizacji usług
Określono minimalne i dodatkowe usługi w zakresie przeprowadzek oraz dokumenty kontraktowe i statutowe. Podano zasady dotyczące warunków kontraktu.

PN-EN 12522-2:2002 Przeprowadzki. Przewóz mebli dla osób fizycznych. Część 2: Przygotowanie usług
Określono sposób przygotowania usług związanych z przeprowadzkami. Podano zasady dotyczące zapewnienia dobrej jakości tych usług.

PN-EN 16636:2015-03 Usługi ochrony przed szkodnikami. Wymagania i kompetencje.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące usług ochrony przed szkodnikami oraz kompetencji, którymi wykażą się profesjonalni dostawcy usług ochrony przed szkodnikami, żeby chronić zdrowie publiczne, aktywa i środowisko. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami, w tym za ocenę, zalecenia i późniejsze wykonanie określonych procedur zwalczania i prewencji. Wymagania określone w niniejszej normie mają zastosowanie do wszystkich usługodawców, których działania mieszczą się w zakresie niniejszej normy, a mianowicie w docelowym obszarze stosowania odpowiednich metod zwalczania szkodników. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wykonywania usług w obszarach: - ochrony upraw; - zwykłego oczyszczania i dezynfekcji związanych z regularnymi usługami sprzątania objętymi umową.

PN-EN 16775:2015-12 Działania w zakresie ekspertyz. Podstawowe wymagania dotyczące usług w zakresie ekspertyz.
Brak opisu

PN-EN ISO 18295-1:2017-09 Punkty kontaktu z klientem. Część 1: Wymagania dotyczące punktów kontaktu z klientem.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące usług świadczonych przez punkty kontaktu z klientem (CCC). Określono ogólną strukturę punktów kontaktu z klientem, żeby pomóc w dostarczaniu usług oraz w sposób ciągły i aktywny spełniać lub przewyższać potrzeby zarówno klientów jak i organizacji mających takie punkty. Niniejszy dokument dotyczy punktów kontaktu z klientem prowadzonych wewnątrz określonej organizacji (wewnętrznych) jak i zleconych na zewnątrz (pracownikom 3 strony), dowolnej wielkości, we wszystkich sektorach i wykorzystujących różne kanały komunikacji, przychodzące i wychodzące. Określono parametry wydajności (KPI), tam gdzie są wymagane.

PN-EN ISO 18295-2:2017-09 Punkty kontaktu z klientem. Część 2: Wymagania dotyczące organizacji posiadających punkty kontaktu z klientem
W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące organizacji, które posiadają punkty kontaktu z klientem (CCC). Celem dokumentu jest zapewnienie, że oczekiwania klienta są konsekwentnie realizowane poprzez postanowienia i zarządzanie odpowiednimi rozwiązaniami w CCC spełniającymi wymagania ISO 18295-1. Niniejszy dokument dotyczy organizacji, które posiadają dowolnej wielkości punkty kontaktu z klientem, we wszystkich sektorach i które są prowadzone zarówno przez tę organizację (wewnętrzne) lub zlecone na zewnątrz (pracownikom 3 strony), z wykorzystaniem różnych kanałów kontaktowych, mediów głosowych i niegłosowych.

ISO 10667-1:2011 Ocena świadczenia usług. Procedury i metody oceny osób w pracy i organizacji. Część 1: Wymagania dla klienta
ISO 10667-1:2011 określa wymagania i wytyczne dla klienta współpracującego z usługodawcą w celu przeprowadzenia oceny osoby, grupy lub organizacji do celów związanych z pracą. ISO 10667-1: 2011 umożliwia klientowi podejmowanie decyzji na podstawie wyników oceny.

ISO 10667-2:2011 Ocena świadczenia usług. Procedury i metody oceny osób w pracy i organizacji. Część 2: Wymagania dla usługodawców
ISO 10667-2:2011 ustanawia wymagania i wytyczne dla usługodawcy we współpracy z klientem w celu przeprowadzenia oceny osoby, grupy lub organizacji do celów związanych z pracą i świadczenia usług oceny jakości. ISO 10667-2:2011 zawiera również wytyczne dla usługodawcy w zakresie dostarczania i stosowania metod i procedur oceny, które mogą być przeprowadzane do różnych celów związanych z pracą wykonywanych przez osoby, grupy lub organizacje lub na nie wpływających.